IBASE

Embedded Computing

IP180

4-Slot (64bit/33MHz) PCI or
2-Slot (64bit/66MHz) PCI or
4-Slot (64bit/100MHz) PCI-X Passive Backplane

4-layer PCBAT / ATX power connectorLED power indicators for +5V, -5V, +12V, -12V, 3.3VSize: 352mm x 316mm (13.9" x 12.4")
Specification
IP180 4-Slot or 2-Slot PCI-X Passive Backplane